Regulamin - Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTACIE
1.      Postanowienia ogólne
 
1.1.     Niniejszy Regulamin dotyczy warsztatu „Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości. Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu” z udziałem S. Porgesa i C. S. Carter, który odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie, w dniach 18-19 maja 2020 r.
1.2.     Organizatorem Warsztatu jest DMM Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie przy ul. Retoryka 17/1.
1.3.     Na użytek niniejszego Regulaminu definiuje się następujące określenia:
1.3.1. Organizator – DMM Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie przy ul. Retoryka 17/1.
1.3.2. Uczestnik – osoba dokonująca rejestracji oraz zakupu biletu na Warsztat, wysyłająca formularz zgłoszeniowy i dokonująca wpłaty na wskazane konto.
1.3.3. Warsztat – warsztat, o którym mowa w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu.
1.4.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Warsztatu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
1.5.     Organizator ma prawo odwołać Warsztat bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, lub zmienić jego datę, miejsce oraz program z przyczyn losowych, takich jak np. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba lub niedyspozycja osoby prowadzącej lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Warsztatu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.
1.6.     Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Warsztatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
1.7.     W przypadku odwołania Warsztatu Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztacie.
1.8.     Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, terapeutów, lekarzy, rehabilitantów oraz innych osób zainteresowanych jego tematyką.
1.9.     W Warsztacie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
1.10. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztacie i obowiązują  wszystkich jego Uczestników.
                         
2.      Zasady udziału w Warsztacie
 
2.1.     Uczestnictwo w Warsztacie wymaga spełnienia łącznie trzech warunków:
2.1.1. Wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.porges.pl wraz z akceptacją Regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego.
2.1.2. Dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 600 zł w terminie 3 dni roboczych od daty rejestracji, ale nie później niż do dnia 23 grudnia 2019 r.
2.1.3. Zakupu biletu w nieprzekraczalnym terminie 17 kwietnia 2020 r. poprzez wniesienie opłaty w wysokości 1300 zł na konto bankowe Organizatora podane w potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej www.porges.pl.
2.2.     Niewniesienie w terminie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2020 r. opłaty za bilet powoduje automatyczną anulację dokonanej wcześniej rezerwacji miejsca na wstępnej liście uczestników i przepisanie na rezerwową listę uczestników, co w przypadku wyczerpania limitu dostępnych miejsc uniemożliwi udział w Warsztacie.
2.3.     W przypadku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego od dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę za udział w Warsztacie należy wnieść jednorazowo w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania rejestracji w wysokości odpowiednio 2200 zł do dnia 17 kwietnia 2020 r. lub 2500 zł od dnia 18 kwietnia 2020 r.
2.4.     Dokonanie opłaty rejestracyjnej opisanej w pkt. 2.1.2 lub opłaty za bilet opisanej w punkcie 2.2. Regulaminu w terminie 3 dni roboczych gwarantuje wpisanie na wstępną listę uczestników Warsztatu ustalaną według kolejności nadsyłania zgłoszeń. Niedotrzymanie terminu 3 dni roboczych nie anuluje rejestracji, ale skutkuje automatycznym przepisaniem zgłaszającej się osoby na rezerwową listę uczestników, co w przypadku wyczerpania limitu dostępnych miejsc uniemożliwi udział w Warsztacie.
2.5.     Po zaksięgowaniu wpływu opłaty rejestracyjnej na koncie Organizatora w terminie 14 dni zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie wpisania na wstępną listę uczestników.
2.6.     Po zaksięgowaniu wpływu opłaty za bilet na koncie Organizatora, w terminie 14 dni na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany imienny bilet uczestnictwa. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Warsztat.
2.7.     W przypadku dokonywania opłaty rejestracyjnej lub opłaty za bilet przez podmiot lub osobę w imieniu innej osoby należy w tytule przelewu podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata, zgodne z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
2.8.     Organizator wystawi i prześle na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym faktury za dokonane przez Uczestnika wpłaty tylko i wyłącznie na życzenie Uczestnika wyrażone w formularzu zgłoszeniowym. Niewypełnienie pozycji formularza zawierającej dane do faktury spowoduje, że faktura nie zostanie wystawiona a wpływ zostanie zaksięgowany jako sprzedaż bezrachunkowa.
2.9.     Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Warsztacie.
                       
3.      Rezygnacja z uczestnictwa i reklamacje
 
3.1.     Osoba, która dokonała rejestracji i opłaty rejestracyjnej, ma prawo w terminie 14 dni od daty przesłania formularza rejestracyjnego do rezygnacji z udziału w Warsztacie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
3.2.     Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3.1, rezygnacja z udziału w Warsztacie nie wiąże się ze zwrotem dokonanej na rzecz Organizatora opłaty. Osoba rezygnująca zachowuje jednak pełnię praw do rozporządzania przypisanym jej miejscem na wstępnej liście uczestników, w tym możliwość odstąpienia go innej zainteresowanej osobie. W takiej sytuacji powinna poinformować osobę wstępującą w posiadane przez nią prawo do zakupu biletu o obowiązku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego oraz niezwłocznie powiadomić Organizatora o dokonanej cesji praw do zakupu biletu.
3.3.     Uczestnik Warsztatu, który zakupił bilet i chciałby zrezygnować z udziału w Warsztacie, nie otrzyma zwrotu dokonanych opłat, jednak zachowuje prawo do odstąpienia biletu innej osobie. W takiej sytuacji powinien poinformować osobę przyjmującą bilet o obowiązku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego oraz niezwłocznie powiadomić Organizatora o dokonanym przekazaniu biletu.
3.4.     W powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3.2 i 3.3, osoba przejmująca prawo do zakupu biletu lub imienny bilet powinna podać imię i nazwisko osoby, od której je otrzymała, a także numer rezerwacji lub numer biletu.
3.5.     Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na salę osób, które nie dopełniły obowiązku informacyjnego określonego w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4, w tym przede wszystkim nie posiadają biletu wystawionego na swoje imię i nazwisko.
3.6.     Osobie, która spełniła warunki opisane w pkt. 2.1.1. i 2.1.2, nie powiadomiła o rezygnacji z udziału w Warsztacie, ale nie zakupiła biletu w wymaganym terminie i została przeniesiona na rezerwową listę uczestników, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej.
3.7.     Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: DMM Spółka Cywilna, ul. Retoryka 17/1, 31-108 Kraków.
3.8.     Reklamacje Uczestników Warsztatu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Warsztatu w formie pisemnej. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
3.9.     Organizator nie odpowiada za poziom merytoryczny Warsztatu, który zależny jest od osób prowadzących zajęcia: S. Porgesa i C. S. Carter. Reklamacje dotyczące kwestii merytorycznych nie będą rozpatrywane.
                 
4.      Prawa i obowiązki Uczestnika
 
4.1.      Wszystkim osobom przebywającym na terenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha uczestniczącym w Warsztacie zabrania się wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, w szczególności: napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków; łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych; wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; środków obrony osobistej, jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.
4.2.     Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
4.3.     Zabrania się niszczenia mienia znajdującego się w miejscu odbywania się Warsztatu.
4.4.     Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
4.5.     W budynku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Osoby znajdujące się pod ich wpływem nie będą miały prawa wstępu na Warsztat.
4.6.     Organizator, w tym osoby przez niego upoważnione, ma prawo usunąć z miejsca odbywania się Warsztatu Uczestników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.7.     W przypadkach opisanych w pkt. 4.5 i 4.6 Uczestnikom wyproszonym z zajęć nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot opłat za bilet.
4.8.     Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia rzeczy osobistych Uczestników nie stosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapobiegania niepożądanym zdarzeniom.
4.9.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki ubrania, torby i inne przedmioty należące do Uczestników.
                 
5.      Postanowienia końcowe
 
5.1.     W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na konta bankowe, z jakich uprzednio dokonano opłat w ich imieniu.
5.2.     W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, określanych mianem tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztacie.
5.3.     Przebieg Warsztatu zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Warsztacie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Warsztacie w otoczeniu prowadzącego, oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź na pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, upowszechnienie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Warsztacie.
5.4.     Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztacie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.5.     Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.porges.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się osoby wysyłającej formularz do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5.6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.7.     Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) Organizator Warsztatu oświadcza, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatu. Warsztat ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
5.8.     Organizator zastrzega sobie prawo dystrybucji określonej puli biletów poza regularną sprzedażą i na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie.
5.9.     Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.porges.pl
5.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.porges.pl
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści