Plan warsztatu - Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
RAMOWY PLAN WARSZTATU

DZIEŃ 1 (PONIEDZIAŁEK)
08:30-09:30 Rejestracja
 
09:30-11:00  Sesja 1 – Neurobiologia otwartości na kontakt
 
11:00-11:20  Przerwa na kawę/herbatę
 
11:20-13:00  Sesja 2 – Teoria poliwagalna: adaptacyjna funkcja ewolucyjnych zmian w autonomicznym układzie nerwowym
 
13:00-14:15  Przerwa na lunch
 
14:15-15:45  Sesja 3 – System zaangażowania społecznego we wspieraniu otwartości na kontakt, zaufania, zabawy i intymności
 
15:45-16:00  Przerwa na kawę/herbatę
 
16:00-17:30  Sesja 4 – Słuchanie jako portal terapeutyczny
Według teorii poliwagalnej, ewolucja autonomicznego układu nerwowego związana jest z doświadczeniami afektywnymi, ekspresją emocjonalną, mimiką twarzy, komunikacją głosową i wybranymi zachowaniami społecznymi; pozwala ona na wyjaśnienie, jak pod wpływem stresu upośledzeniu ulegają niektóre cechy, co można zaobserwować w przypadku wielu zaburzeń psychicznych. Teoria opisuje, w jaki sposób w mózgu, na drodze ewolucji, pojawiło się połączenie między nerwami odpowiedzialnymi za kontrolę serca i twarzy. To połączenie między twarzą a sercem wpłynęło na wykształcenie struktur "systemu zaangażowania społecznego", który wiąże nasze odczucia cielesne z wyrazem twarzy, intonacją głosu i gestykulacją. Teoria poliwagalna pozwala na głębsze zrozumienie automatycznych reakcji naszego ciała w stanie bezpieczeństwa, względnego niebezpieczeństwa i zagrożenia życia. Podczas sesji przedpołudniowych będziemy badać rolę autonomicznego układu nerwowego w generowaniu stanów, które wspierają otwartość na kontakt lub mechanizmy obronne, takie jak reakcja walki/ucieczki, nadmierna czujność, dysocjacja, zapadnięcie się, zamknięcie (shutdown), a nawet omdlenie.
Nasz system nerwowy wyewoluował, by umożliwić nam ocenę potencjalnych zagrożeń w naszym środowisku oraz szybkie rozpoznanie, czy inni są dla nas bezpieczni, względnie niebezpieczni, czy też zagrażają naszemu życiu. Jednak, aby umożliwić nam współpracę z innymi i nawiązanie intymnych relacji z nimi, nasz system nerwowy musiał nauczyć się rozpoznawania zarówno bezpiecznych ludzi, jak i bezpiecznych miejsc. Mechanizmy neuronalne systemu zaangażowania społecznego sprawiają, że konkretne detektory cech w naszym mózgu osłabiają strategie obronne, pozwalając nam odprężyć się w ramionach innego, bez odczuwania stałej czujności lub agresji. Intymność może mieć miejsce tylko wtedy, gdy aktywowany jest system zaangażowania społecznego, a mechanizmy obronne ulegają stłumieniu. Podczas sesji popołudniowych przedstawione zostaną cechy systemu zaangażowania społecznego oraz to, w jaki sposób obejmuje on ścieżki nerwowe regulujące serce, wyraz twarzy, intonację głosu i odróżnianie ludzkiego głosu od innych dźwięków w tle. Z perspektywy klinicznej sesja ta wyjaśni kluczowe znaczenie naszej twarzy, głosu i serca w negocjowaniu stanów, które umożliwią zaufanie i intymność.

DZIEŃ 2 (WTOREK)
09:30-11:00  Sesja 5. – Wykorzystanie teorii poliwagalnej w praktyce klinicznej – Syndrom poliwagalny
 
11:00-11:20  Przerwa na kawę/herbatę
 
11:20-13:00  Sesja 6. – Rola oksytocyny podczas porodu, w relacjach społecznych i w miłości
 
13:00-14:15  Przerwa na lunch
 
14:15-15:45  Sesja 7. -  W jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na dostrojenie receptorów oksytocyny
 
15:45-16:00  Przerwa na kawę/herbatę
 
16:00-17:00  Sesja 8.-  Oksytocyna i zaburzenia kliniczne
 
17:00-17:30  Sesja podsumowująca: Zbieżności między hipotezą oksytocyny i teorią poliwagalną w rozumieniu otwartości na kontakt, zaufania i miłości

Szlaki oksytocyny, w tym oksytocyny neuropeptydowej, spokrewnionej z nią peptydowej wazopresyny i ich receptory znajdują się w centrum systemów fizjologicznego i genetycznego, które pozwoliły na ewolucję ludzkiego układu nerwowego i wykształcenie współczesnych form ekspresji ludzkiej potrzeby kontaktu. Ogólnie rzecz biorąc, oksytocyna sprawia, że jesteśmy w stanie rozwinąć wysoką wrażliwość na innych i umiejętność dostrojenia niezbędne w kontakcie społecznym i w relacji opiekunów z dziećmi. W sprzyjających warunkach oksytocyna może wywoływać emocjonalne poczucie bezpieczeństwa. Sesja przedpołudniowa wyjaśni, w jaki sposób oksytocyna dynamicznie moderuje autonomiczny układ nerwowy, a także omówiony zostanie wpływ oksytocyny na szlaki nerwowe, przeciwutleniające i przeciwzapalne działanie tego peptydu; to z kolei pomoże zrozumieć adaptacyjne konsekwencje miłości, zaufania i zachowań społecznych dla zdrowia emocjonalnego i fizycznego.
Podczas sesji popołudniowych najpierw przyjrzymy się temu, w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na dostrojenie receptorów oksytocyny, a także zapoznamy się z istniejącą literaturą, która omawia oksytocynę i wazopresynę w kontekście konkretnych zaburzeń klinicznych. Potem omówiona zostanie zależność regulacji autonomicznej od oksytocyny w tworzeniu więzi społecznych i regulacji reakcji na stres w kontekście społecznym; przyjrzymy się także temu, w jaki sposób w teorii poliwagalnej oksytocyna i wazopresyna rozumiane są jako "neuromodulatory".

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE
  • Uczestnicy zrozumieją zasady i założenia teorii poliwagalnej.
  • Uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób teoria poliwagalna pomaga wyjaśnić niektóre kliniczne objawy związane z diagnozami psychiatrycznymi (np. PTSD, autyzm, depresja i zaburzenia lękowe).
  • Uczestnicy zrozumieją, że zachowania związane z nieprzystosowaniem, w tym stany dysocjacji, mogą stanowić adaptację fizjologiczną wyzwalaną przez mechanizmy związane z przetrwaniem.
  • Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat połączenia między twarzą a sercem, które definiuje system zaangażowania społecznego łączący uczucia cielesne z wyrazem twarzy, intonacją głosu i gestykulacją.
  • Uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób deficyty w systemie zaangażowania społecznego wiążą się z kluczowymi przejawami niektórych zaburzeń psychicznych.
  • Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat procesu neuronalnego (neurocepcji), odpowiedzialnego za ocenę zagrożeń środowiskowych i uruchomienie adaptacyjnych obwodów neuronowych, które prowadzą do interakcji społecznej lub zachowań obronnych.
  • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób oksytocyna przyczynia się do neurobiologii więzi społecznych i miłości.
  • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób oksytocyna bierze udział w regulacji stresu i poprawie zdrowia w ciągu całego życia.
  • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób oksytocyna pośredniczy we wpływie, który wsparcie społeczne, więzi społeczne i relacje zaufania mają na zdrowie fizyczne i psychiczne.
  • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób oksytocyna i wazopresyna funkcjonują jako „neuromodulatory” w teorii poliwagalnej.
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści